fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Asymilacja – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Pojęcie asymilacja występuje w różnych rodzajach nauk, zarówno tych humanistycznych, jak i ścisłych. Sprawia to, że słowo asymilacja ma kilka definicji, choć wszystkie są do siebie zbliżone znaczeniowo. Czym jest asymilacja? Czy istnieją jakieś synonimy tego wyrazu? Poniższy tekst odpowie na wszystkie pytania.

Asymilacja co to jest co znaczy synonimy przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Asymilacja – etymologia słowa

Słowo asymilacja zostało zapożyczone od łacińskiego assimilatio oznaczającego 'podobieństwo, upodobnienie'.

Asymilacja kulturowa – co to jest? Co to znaczy? Definicja słowa

W naukach, których przedmiotem zainteresowania są szeroko pojęte zachowania człowieka oraz relacje międzyludzkie, asymilacją określane jest przystosowanie się do życia w obcej grupie przez przejęcie jej kultury i przyswojenie sobie cech właściwych tej grupie. W rezultacie tego procesu dana jednostka lub cała grupa jednostek staje się członkiem obcej sobie przedtem wspólnoty (np. jakiegoś narodu). Asymilacja może polegać na przejęciu tylko pewnych obyczajów danej społeczności, np. ubioru, języka, przy jednoczesnym zachowaniu jakichś własnych tradycji i cech. Czasem proces asymilacji skutkuje całkowitym wchłonięciem obcej grupy.


Asymilacja. Powtórka z lekcji biologii

W szkole uczymy się o różnych procesach i zjawiskach zachodzących w przyrodzie i organizmach żywych, jak choćby fotosynteza. Między innymi ten właśnie proces również jest asymilacją. W biologii zatem asymilację stanowi przemiana pobranych z zewnątrz substancji na składniki istotne dla potrzeb własnego organizmu, z tego względu jest ona etapem przemiany materii. Dzięki asymilacji możliwe jest tworzenie się nowych komórek w organizmach.

Asymilacja w przyrodzie polega także na dostosowaniu się organizmów do panujących warunków otoczenia.

Asymilacja głoski

W językoznawstwie mianem asymilacji nazywa się zjawisko fonetyczne polegające na artykulacyjnym upodobnieniu się danej głoski do sąsiedniej. Istnieje kilka rodzajów asymilacji fonetycznej:

 1. ubezdźwięcznienie – głoska bezdźwięczna odbiera dźwięczność sąsiadującej głosce dźwięcznej, np. babka – b>p,
 2. udźwięcznienie – głoska dźwięczna wpływa na sąsiadującą bezdźwięczną, nadając jej swoją dźwięczność, np. liczba – cz>dż,
 3. utrata dźwięczności w wygłosie (na końcu wyrazu), np. chleb – b>p.

Życie codzienne

W codziennym życiu co rusz poznajemy nowe rzeczy. Proces poznawczy polegający na przyswajaniu sobie różnych, początkowo obcych treści, informacji, idei, norm, wzorców lub sposobów życia oraz włączanie ich do zdobytych już wcześniej doświadczeń i zasobów posiadanej wiedzy to również jest asymilacja.

Asymilacja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest asymilacja, co to znaczy, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Adaptacja,
 • aklimatyzacja,
 • akulturacja,
 • przystosowanie,
 • dostosowanie,
 • wchłonięcie.

Asymilacja – wyrazy pokrewne

 • Asymilować (się),
 • asymilacyjny,
 • asymilacyjna,
 • asymilacyjne.

Księgarnia Polszczyzna.pl

Asymilacja – połączenia wyrazowe

W odniesieniu do głoski

 • Całkowita, masowa, pełna, umiarkowana, przymusowa, postępująca asymilacja,
 • asymilacja kulturowa, narodowa,
 • asymilacja Polaków, Żydów, imigrantów, ludności (polskiej, żydowskiej…), mniejszości (etnicznej, narodowej),
 • asymilacja z jakąś ludnością, z jakimś narodem,
 • asymilacja (przebiega) w jakimś środowisku,
 • asymilacja i integracja, emancypacja i asymilacja,
 • zwolennik, idea, model, polityka, proces, problem, próba, zjawisko asymilacji,
 • gotowość do asymilacji, ulegać asymilacji,
 • dążyć, nakłaniać, namawiać do asymilacji,
 • powodować asymilację.

Proces poznawczy

 • Asymilacja (nowych) doświadczeń, idei, informacji, przeżyć.

Asymilacja w biologii

 • Asymilacja azotu, dwutlenku węgla, węgla, związków odżywczych,
 • rozkład i asymilacja, produkt asymilacji.

Językoznawstwo

 • Asymilacja azotu, dwutlenku węgla, węgla, związków odżywczych,
 • rozkład i asymilacja, produkt asymilacji.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu asymilacja w literaturze

Istotnym czynnikiem, który wpłynął na powstanie XIX-wiecznej kuchni polskiej, była asymilacja wynalazków kulinarnych sąsiadów, o czym po dziś dzień świadczą odmienności stołu między regionami i zaborami. Wreszcie mieszanka ta, swoista dla każdego regionu, została nobilitowana do rangi narodowej dzięki wprowadzeniu nowości do kuchni świątecznej. W rzeczywistości więc „tradycyjnie polska” kultura kulinarna liczy ok. 200 lat. Obyczaje stołu, nie tylko świątecznego, okazały się trwalsze niż zaborowe podziały. Mimo zjednoczenia ziem w 1918 r. obyczaje kulinarne zachowały charakter regionalny i stały się znakiem rozpoznawczym korzeni terytorialnych biesiadników: „Powiedz mi, co jadasz, a powiem ci, skąd jesteś”.

Andrzej Chwalba, Obyczaje w Polsce: od średniowiecza do czasów współczesnych

Asymilacja pod względem miejsca artykulacji [...] często prowadzi do dalszych upodobnień i uproszczeń (redukcji) fonetycznych.

Alicja Nagórko, Zarys gramatyki języka polskiego

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.