fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Ex lege – co to znaczy? Definicja i przykłady użycia

Czy spotkaliście się kiedyś z wyrażeniem ex lege? Czy wiecie co oznacza i w jakich sytuacjach można go użyć? Jeśli nie, to przeczytajcie poniższy tekst. Znajdziecie w nim definicję tego wyrażenia, dzięki czemu będziecie mogli używać go poprawnie.

Ex lege - co to jest? Co to znaczy? Definicja, przykłady. Słownik Polszczyzna.pl

Ex lege – co to znaczy? Definicja wyrażenia

Zwrot ex lege tłumaczy się jako według prawa, na podstawie ustawy. Zatem coś, co jest ex lege, ma miejsce zgodnie z obowiązującymi w danym miejscu przepisami, czasami niejako automatycznie. Ex lege najczęściej dotyczy zagadnień prawniczych.


Ex lege – pochodzenie wyrażenia

Wyrażenie ex lege pochodzi z łaciny i to właśnie bezpośrednio z niej przeszło do języka polskiego w niezmienionej formie.

Ex lege – odmiana

W języku polskim ex lege jest nieodmienne.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrażenia ex lege

Uważam, że z całą pewnością nie można tłumaczyć pojęcia własności na gruncie konstytucji przez definicję art. 140 Kodeksu cywilnego, ponieważ pojęcie własności konstytucyjnej jest znacznie szersze.
Natomiast co do kwestii związanej z pojęciem wywłaszczenia, trzeba wskazać szereg przykładów, w których wywłaszczenie może być wprowadzone poprzez mechanizmy działające ex lege w stosunku do określonej kategorii adresatów, ale poprzez akt generalny.

Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 19.07.2000, 3 kadencja, 83 posiedzenie, 1. dzień

Jeżeli chodzi o rentę, to wyróżniamy jej dwa rodzaje – rentę obligatoryjną i fakultatywną. Przepis art. 446 § 2 zd. 1 k.c. (renta obligatoryjna) przyznaje prawo do żądania renty każdej osobie, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny. W celu ustalenia kręgu osób uprawnionych z art. 446 § 2 zd. 1 należy więc sięgnąć do przepisów kodeksu rodzinnego. Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa albo z więzów prawnych, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie. Na gruncie polskiego prawa rodzinnego obowiązek alimentacyjny stanowi przede wszystkim zobowiązanie prawnorodzinne wynikające ex lege z różnych stosunków rodzinnych. Jest on uzależniony od stopnia pokrewieństwa, powinowactwa lub przysposobienia oraz od tego, czy osoby uprawnione mogą utrzymać się własnymi siłami.

Iwona Wilczewska, Odszkodowanie w razie śmierci osoby bliskiej – renta cz. 1, „Gazeta Ubezpieczeniowa”

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.